**วิธีการ..เมื่อท่านได้สวดมนต์ไหว้พระประจำวันเสร็จเรีบยร้อยแล้วก็ให้ปิดท้ายด้วยคำแผ่มหาเมตตาซึ่งทางอาจารย์ได้มาตั้ง แต่สมัยไปธุดงส์กับท่านพระอาจารย์ตามในรูป "ประวัติพอสังเขป" นั้น ซึ่งมีอานิสงค์มากมายดังนี้

อานิสงส์การแผ่เมตตา

ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงตรัสปรารภเมตตาสูตรว่า

"ภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ของการแผ่เมตตามี ๑๑ ประการ คือ

๑. หลับเป็นสุข

๒. ตื่นเป็นสุข

๓. ไม่ฝันร้าย

๔. เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย

๕. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย

๖. เทวดาย่อมรักษา

๗. ไฟ ยาพิษ ศัสตรา ไม่ล่วงเกิน

๘. จิตได้สมาธิเร็ว

๙. สีหน้าผ่องใส

๑๐. ไม่หลงตาย

๑๑. เมื่อยังไม่บรรลุ ธรรม ย่อมเข้าถึงพรหมโลกชั้นสูง

***สนใจขอคำแผ่มหาเมตตาใหญ่ได้มาได้ที่

**************************************************************************